استاندار قزوین گفت: دستگاه‌ها هیچگونه خدماتی به جز موارد ضروری ارائه نخواهند کرد و لذا مردم استان از مراجعه غیرضرور به ادارات جداً پرهیز نمایند….

استاندار قزوین گفت: دستگاه‌ها هیچگونه خدماتی به جز موارد ضروری ارائه نخواهند کرد و لذا مردم استان از مراجعه غیرضرور به ادارات جداً پرهیز نمایند.