پدر مهرنوش مقصر اصلی این اتفاق را دستگاه‌های نظارت بر بهداشت و درمان دانست و گفت: نهاد یا دستگاه‌های ناظر بر کادر بهداشت و درمان و سلامت مردم باید به گونه‌ای نظارت کنند که هرکسی نتواند در اقدامات پزشکی دخالت کند و پزشک‌ها محل کار و یا پروانه‌شان را به …

پدر مهرنوش مقصر اصلی این اتفاق را دستگاه‌های نظارت بر بهداشت و درمان دانست و گفت: نهاد یا دستگاه‌های ناظر بر کادر بهداشت و درمان و سلامت مردم باید به گونه‌ای نظارت کنند که هرکسی نتواند در اقدامات پزشکی دخالت کند و پزشک‌ها محل کار و یا پروانه‌شان را به خاطر پول در اختیار افراد غیر پزشک نگذارند.