معاون سیما در پاسخ به خبر بازگشت برخی مجریان قدیم به تلویزیون، از بازگشت فرزاد حسنی به تلویزیون خبر داد.

معاون سیما در پاسخ به خبر بازگشت برخی مجریان قدیم به تلویزیون، از بازگشت فرزاد حسنی به تلویزیون خبر داد.