ارسال سوابق تحصیلی (نمرات امتحانات نهایی) دانش آموزان پایه دوازدهم به سازمان سنجش آموزش کشور برای تأثیر در پذیرش داوطلبان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور…

ارسال سوابق تحصیلی (نمرات امتحانات نهایی) دانش آموزان پایه دوازدهم به سازمان سنجش آموزش کشور برای تأثیر در پذیرش داوطلبان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور