عملیات اطفای حریق ساختمان ۹طبقه در کرمانشاه با ثبت ۲فوتی و ۱۹ مصدوم به پایان رسید.

عملیات اطفای حریق ساختمان ۹طبقه در کرمانشاه با ثبت ۲فوتی و ۱۹ مصدوم به پایان رسید.