سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی: توافق آزادی تعدادی از اُسرا، شامل آزادی ۵۰ کودک و زن اسیر در غزه در چند مرحله است. در مقابل آزادی برخی از اُسرای اسرائیلی، حدود ۱۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی در زندان‌های اسرائیلی آزاد خواهند شد….

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی: توافق آزادی تعدادی از اُسرا، شامل آزادی ۵۰ کودک و زن اسیر در غزه در چند مرحله است. در مقابل آزادی برخی از اُسرای اسرائیلی، حدود ۱۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی در زندان‌های اسرائیلی آزاد خواهند شد.