عیسی شریفی نه در هیبت یک پاسدار بلکه به عنوان قائم مقام وقت شهردار تهران پرونده‌اش در مرجع قضایی مورد بررسی است.

عیسی شریفی نه در هیبت یک پاسدار بلکه به عنوان قائم مقام وقت شهردار تهران پرونده‌اش در مرجع قضایی مورد بررسی است.