رکنا: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی میزان اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پرداخت….

رکنا: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی میزان اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پرداخت.