در حمله سپاه به مقررهای تروریست های کومله که از ساعت 16 امروز آغاز شده است، سه مقر آموزشی و چند مقرر تجمع منهم شده است.

در حمله سپاه به مقررهای تروریست های کومله که از ساعت 16 امروز آغاز شده است، سه مقر آموزشی و چند مقرر تجمع منهم شده است.