یک منبع آگاه جزئیاتی از تیراندازی مقابل ساختمان بیمارستان شفا یحیائیان را تشریح کرد؛ همچنین روابط عمومی مجلس در این خصوص اطلاعیه داد. 

یک منبع آگاه جزئیاتی از تیراندازی مقابل ساختمان بیمارستان شفا یحیائیان را تشریح کرد؛ همچنین روابط عمومی مجلس در این خصوص اطلاعیه داد.