اقتصادنیوز: جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی خشکاندن درختان خیابان ولیعصر برای مالک متخلف در نظر گرفته شد و ممکن است که مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه تعیین کند….

اقتصادنیوز: جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی خشکاندن درختان خیابان ولیعصر برای مالک متخلف در نظر گرفته شد و ممکن است که مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه تعیین کند.