معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی گفت: طی یک هفته اخیر برای بیش از ۳ هزار خودرو متخلف از محدودیت های تردد، جریمه صادر شده است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی گفت: طی یک هفته اخیر برای بیش از ۳ هزار خودرو متخلف از محدودیت های تردد، جریمه صادر شده است.