در جریان این حادثه، برخی موارد کارخانه اسپیس ایکس پس از سقوط، پای یکی از کارکنان را له کرده است.

در جریان این حادثه، برخی موارد کارخانه اسپیس ایکس پس از سقوط، پای یکی از کارکنان را له کرده است.