سخنگوی نیروی انتظامی واریز مبلغ جرائم رانندگی به حساب پلیس را رد کرد.

سخنگوی نیروی انتظامی واریز مبلغ جرائم رانندگی به حساب پلیس را رد کرد.