اقتصادنیوز: پیشنهادات خروج ایران از ان پی تی اتفاقی که کارشناسان وقوع آن را موجب طرح پرونده ایران در شورای امنیت، صدور قطعنامه های تحریمی جدید و فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌دانند….

اقتصادنیوز: پیشنهادات خروج ایران از ان پی تی اتفاقی که کارشناسان وقوع آن را موجب طرح پرونده ایران در شورای امنیت، صدور قطعنامه های تحریمی جدید و فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌دانند.