آخرین پیش بینی شرایط آب و هوای کشور و بارندگی‌ها از زبان کارشناس هواشناسی ببینید و بشنوید.

آخرین پیش بینی شرایط آب و هوای کشور و بارندگی‌ها از زبان کارشناس هواشناسی ببینید و بشنوید.