رئیس جمهور سوریه  در دیدار با اعضای دبیرخانه انجمن فلسطینی های خارج از سرزمین های اشغالی، به موضع گیری درباره فلسطین پرداخت.

رئیس جمهور سوریه  در دیدار با اعضای دبیرخانه انجمن فلسطینی های خارج از سرزمین های اشغالی، به موضع گیری درباره فلسطین پرداخت.