قیمت پراید صندوقدار سال ۸۴ به ۱۴۵ میلیون رسیده است.

قیمت پراید صندوقدار سال ۸۴ به ۱۴۵ میلیون رسیده است.