رصد قیمت در بازار خودروها نشان می دهد، از میان 14 خودرو پرتیراژ 2 خودرو رشد قیمت داشتند و 3 خودرو نیز بدون تغییر در بازار عرضه شدند و سایر خودروها نیز با افت دو تا 15 میلیون تومان در بازار عرضه شدند. …

رصد قیمت در بازار خودروها نشان می دهد، از میان 14 خودرو پرتیراژ 2 خودرو رشد قیمت داشتند و 3 خودرو نیز بدون تغییر در بازار عرضه شدند و سایر خودروها نیز با افت دو تا 15 میلیون تومان در بازار عرضه شدند.