جنبش نُجبای عراق از عملیاتی شدن شناور بی‌سرنشین نظامی (شهپاد) خود با برد ۵۰۰ کیلومتری خبر داد.

جنبش نُجبای عراق از عملیاتی شدن شناور بی‌سرنشین نظامی (شهپاد) خود با برد ۵۰۰ کیلومتری خبر داد.