«وانت کارا» گروه‌ بهمن، نخستین خودرویی است که در هفته جاری – چهارشنبه 28 اردیبهشت – از طریق بورس به متقاضیان عرضه خواهد شد و به‌ زودی باید شاهد عرضه خودروهای بیشتری در بورس کالا باشیم….

«وانت کارا» گروه‌ بهمن، نخستین خودرویی است که در هفته جاری - چهارشنبه 28 اردیبهشت - از طریق بورس به متقاضیان عرضه خواهد شد و به‌ زودی باید شاهد عرضه خودروهای بیشتری در بورس کالا باشیم.