فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که وضعیت دریاچه ارومیه را پس از اولین دوره آبرسانی نشان می‌دهد.

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که وضعیت دریاچه ارومیه را پس از اولین دوره آبرسانی نشان می‌دهد.