در جدیدترین اقدام جمهوری آذربایجان اسکناس ۵۰۰ مناتی جدید جمهوری باکو با تصویری از پل خدا آفرین بر روی این اسکناس منتشر شده است.

در جدیدترین اقدام جمهوری آذربایجان اسکناس ۵۰۰ مناتی جدید جمهوری باکو با تصویری از پل خدا آفرین بر روی این اسکناس منتشر شده است.