سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه شنبه ابراز امیدواری کرد مذاکرات رفع تحریم ها که از امروز در دوحهه آغاز شده با گفت وگوهای وین ادامه پیدا کند.

سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه شنبه ابراز امیدواری کرد مذاکرات رفع تحریم ها که از امروز در دوحهه آغاز شده با گفت وگوهای وین ادامه پیدا کند.