مجموع واکسن‌های کرونای تزریق شده در کشور به بیش از ۹۹ میلیون دُز رسید.

مجموع واکسن‌های کرونای تزریق شده در کشور به بیش از ۹۹ میلیون دُز رسید.