لیست احکام قطعی متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست صادر شد.

لیست احکام قطعی متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست صادر شد.