با صدور کارت بازی خریدهای جدید استقلال، باید شاهد جدایی دو نفر از بازیکنان فعلی تیم باشیم.

با صدور کارت بازی خریدهای جدید استقلال، باید شاهد جدایی دو نفر از بازیکنان فعلی تیم باشیم.