اگراین جدایی، اجباری و با فسخ یکطرفه قرارداد انجام شده باشد، می‌تواند پرونده و شاکی جدیدی علیه آبی ها بسازد. هنوزارسلان واکنشی در تایید یا رد این خبر نشان نداده است. …

اگراین جدایی، اجباری و با فسخ یکطرفه قرارداد انجام شده باشد، می‌تواند پرونده و شاکی جدیدی علیه آبی ها بسازد. هنوزارسلان واکنشی در تایید یا رد این خبر نشان نداده است.