عملکرد شاخصه های بازار سهام نشان میدهد بازار در شرایط مناسبی قرار دارد؛ در معاملات روز سه شنبه تعداد نمادهای دارای صف خرید نزدیک 3 برابر تعداد نمادهای دارای صف فروش بود. …

عملکرد شاخصه های بازار سهام نشان میدهد بازار در شرایط مناسبی قرار دارد؛ در معاملات روز سه شنبه تعداد نمادهای دارای صف خرید نزدیک 3 برابر تعداد نمادهای دارای صف فروش بود.