رقیه محمدزاده، کارشناس رسانه و دکترای جامعه شناسی فرهنگی، گفت :جای زن فهیم، فعال، فداکار در آثار نمایشی خالیست و محور در خانواده و جامعه در جامعه ایران هست، چرا هیج خبری از این زن در آثار سینمایی و تلویزیونی نیست….

رقیه محمدزاده، کارشناس رسانه و دکترای جامعه شناسی فرهنگی، گفت :جای زن فهیم، فعال، فداکار در آثار نمایشی خالیست و محور در خانواده و جامعه در جامعه ایران هست، چرا هیج خبری از این زن در آثار سینمایی و تلویزیونی نیست.