حمیدالله کامگار شاعر افغانستانی با اشاره به جای خالی شاعرات هراتی در جشنواره شعر فجر می‌گوید:‌ هرات از نظر گویش و نوعیت لهجه خیلی به ایران نزدیک است، یعنی ما بیشتر می‌توانیم از همدیگر رنگ بگیریم، دعوت شاعران هراتی خیلی می‌تواند مثم‌ثمر واقع شود….

حمیدالله کامگار شاعر افغانستانی با اشاره به جای خالی شاعرات هراتی در جشنواره شعر فجر می‌گوید:‌ هرات از نظر گویش و نوعیت لهجه خیلی به ایران نزدیک است، یعنی ما بیشتر می‌توانیم از همدیگر رنگ بگیریم، دعوت شاعران هراتی خیلی می‌تواند مثم‌ثمر واقع شود.