مراکز دیپلماتیک نقش مهمی در گسترش و نفوذ سیاسی و اقتصادی کشورها در جهان دارند. ایران با ۱۳۶ مرکز دیپلماتیک در جایگاه ۱۹ جهان قرار دارد.

مراکز دیپلماتیک نقش مهمی در گسترش و نفوذ سیاسی و اقتصادی کشورها در جهان دارند. ایران با ۱۳۶ مرکز دیپلماتیک در جایگاه ۱۹ جهان قرار دارد.