باشگاه گل گهر سیران بعد از حضور قلعه نویی در تیم ملی جانشین او را مشخص کرد.

باشگاه گل گهر سیران بعد از حضور قلعه نویی در تیم ملی جانشین او را مشخص کرد.