سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از افرادی که شرایط دریافت سهام را دارند ولی به آنها سهام عدالت اختصاص داده نشده، در دایره سهام داران قرار می گیرند. …

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از افرادی که شرایط دریافت سهام را دارند ولی به آنها سهام عدالت اختصاص داده نشده، در دایره سهام داران قرار می گیرند.