تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از موفقیت سازمان های اطلاعاتی ایران در دستگیری جاسوس های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) روایت کرد….

تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از موفقیت سازمان های اطلاعاتی ایران در دستگیری جاسوس های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) روایت کرد.