هفتاد نهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری به انتقال مکان پایانه مسافربری مرکز مازندران از محل فعلی به خارج از محدوده شهری و فراهم کردن شرایط مناسب برای توانخواهان اختصاص یافت….

هفتاد نهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری به انتقال مکان پایانه مسافربری مرکز مازندران از محل فعلی به خارج از محدوده شهری و فراهم کردن شرایط مناسب برای توانخواهان اختصاص یافت.