رییس فدراسیون بوکس گفت: همه رشته ها زیر مجموعه کمیته ملی المپیک محسوب می شوند و این را هم در نظر داشته باشید که سالن شماره ۹ به کمیته ملی المپیک مربوط می شود و آن ها می توانند تصمیمات حاکمیتی در خصوص آن لحاظ کنند. مهمترین امر برای فدراسیون بوکس در سال…

رییس فدراسیون بوکس گفت: همه رشته ها زیر مجموعه کمیته ملی المپیک محسوب می شوند و این را هم در نظر داشته باشید که سالن شماره ۹ به کمیته ملی المپیک مربوط می شود و آن ها می توانند تصمیمات حاکمیتی در خصوص آن لحاظ کنند. مهمترین امر برای فدراسیون بوکس در سالن شماره ۹ داشتن ۳۰ کیسه بوکس و ۲ رینگ استاندارد می باشد.