بیل و ملیندا گیتس در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بودند به طور توافقی از یکدیگر جدا می شوند. اموال آنها بر اساس قوانین ایالت واشنگتن آمریکا به طور مساوی بین آنها تقسیم شد….

بیل و ملیندا گیتس در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بودند به طور توافقی از یکدیگر جدا می شوند. اموال آنها بر اساس قوانین ایالت واشنگتن آمریکا به طور مساوی بین آنها تقسیم شد.