تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار مورد عارضه واکسن در سامانه مربوطه ثبت شده است که عمدتا بعد از گذشت ۲ تا ۳ روز خود به خود رفع می‌شوند.

تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار مورد عارضه واکسن در سامانه مربوطه ثبت شده است که عمدتا بعد از گذشت ۲ تا ۳ روز خود به خود رفع می‌شوند.