تا امروز مدارک بیش از ۱۶۶ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به بانک معرفی شده است.

تا امروز مدارک بیش از ۱۶۶ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به بانک معرفی شده است.