داوطلبان پس از ورود به پرتال سازمان سنجش آموزش کشور مراحل برای انجام ثبت نام را انجام می‌دهند.

داوطلبان پس از ورود به پرتال سازمان سنجش آموزش کشور مراحل برای انجام ثبت نام را انجام می‌دهند.