اگرچه چندی پیش اقدام برای لغو دریافت ثبت سفارش در مرزهای زمینی، منتفی اعلام شد ولی ظاهرا این موضوع بار دیگر به جریان افتاده است. البته گمرک ایران در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است….

اگرچه چندی پیش اقدام برای لغو دریافت ثبت سفارش در مرزهای زمینی، منتفی اعلام شد ولی ظاهرا این موضوع بار دیگر به جریان افتاده است. البته گمرک ایران در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است.