ثبت رکورد روپایی با ساچمه و توپ تنیس توسط مهدی حب درویش

شهریاریها : رکورد روپایی با ساچمه و توپ تنیس توسط مهدی حب درویش، در محل پارک کودک شهریار ثبت شد. حب درویش موفق شد در حضور هادی رضایی رییس کمیته ثبت رکوردهای ورزشی ،داوران و ناظر هیئت ورزشهای همگانی استان تهران، نمایندگان رسانه هاو جمع کثیری از مردم شهریار، تعداد 5825 روپایی با توپ تنیس […]

hob darvishشهریاریها : رکورد روپایی با ساچمه و توپ تنیس توسط مهدی حب درویش، در محل پارک کودک شهریار ثبت شد.
حب درویش موفق شد در حضور هادی رضایی رییس کمیته ثبت رکوردهای ورزشی ،داوران و ناظر هیئت ورزشهای همگانی استان تهران، نمایندگان رسانه هاو جمع کثیری از مردم شهریار، تعداد 5825 روپایی با توپ تنیس را در مدت زمان 60 دقیقه به نام خود به ثبت برساند.
وی همچنین با ساچمه 4 میلیمتری توانست تعداد 275 روپایی در زمان 2 دقیقه و 45 ثانیه را به نام خود در کتاب ملی رکوردهای فدراسیون ورزشهای همگانی ثبت نماید.