مردم ترکیه همواره در انتخابات مشارکت بالایی داشته‌اند به طوری که میزان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۴.۱ درصد و انتخابات همزمان مجلس و ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ۸۶.۲ درصد بود….

مردم ترکیه همواره در انتخابات مشارکت بالایی داشته‌اند به طوری که میزان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۴.۱ درصد و انتخابات همزمان مجلس و ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ۸۶.۲ درصد بود.