معاون نظارت و امورمناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ثبت تخلف برای تاکسیرانان بدون ماسک خبر داد.

معاون نظارت و امورمناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ثبت تخلف برای تاکسیرانان بدون ماسک خبر داد.