در یازدهمین روز آبان ماه هزینه هر برگ از اوراق تسهیلات بانک مسکن به بیشترین سطح خود درماه دوم پاییز رسیده و وارد کانال 70 هزار تومان شد.

در یازدهمین روز آبان ماه هزینه هر برگ از اوراق تسهیلات بانک مسکن به بیشترین سطح خود درماه دوم پاییز رسیده و وارد کانال 70 هزار تومان شد.