این مرد هندی حدود یک هفته پس از بازگشت از امارات و انتقال به بیمارستان در ۳۰ ژوئیه در ایالت کرالا درگذشت.

این مرد هندی حدود یک هفته پس از بازگشت از امارات و انتقال به بیمارستان در ۳۰ ژوئیه در ایالت کرالا درگذشت.