گروه مالی بانک سیلیکون‌ولی روز جمعه اعلام کرد که برای ورشکستگی فصل ۱۱ (قانونی که کمک می‌کند سازمان‌های ورشکسته با قوانین آمریکا دوباره سازماندهی شوند) در نیویورک ثبت نام کرده است و به دنبال سازماندهی مجدد با نظارت دادگاه خواهد بود….

گروه مالی بانک سیلیکون‌ولی روز جمعه اعلام کرد که برای ورشکستگی فصل ۱۱ (قانونی که کمک می‌کند سازمان‌های ورشکسته با قوانین آمریکا دوباره سازماندهی شوند) در نیویورک ثبت نام کرده است و به دنبال سازماندهی مجدد با نظارت دادگاه خواهد بود.