کانال خبرها و نظرها نوشت: تصویر منتشر شده از تیپ عجیب وزیر نفت با کت شلوار و دمپایی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کانال خبرها و نظرها نوشت: تصویر منتشر شده از تیپ عجیب وزیر نفت با کت شلوار و دمپایی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.