قضاوت در خصوص بازی های دوستانه گره ای از مشکلات باز نمی کند؛ چرا که ما در دیدارهای تدارکاتی به میدان می رویم تا عیب ها را پیدا کنیم.

قضاوت در خصوص بازی های دوستانه گره ای از مشکلات باز نمی کند؛ چرا که ما در دیدارهای تدارکاتی به میدان می رویم تا عیب ها را پیدا کنیم.